Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong quá trình xây dựng con người Việt Nam

(Cinet) - Ngày 20/12, Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo “Vai trò những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian trong quá trình xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới ở tỉnh Hà Giang”.
 
Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong quá trình xây dựng con người Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: baotintuc.vn)

Theo báo cáo đề dẫn của hội thảo: Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian, đồng thời quan tâm chỉ đạo công tác tôn giáo. Các tôn giáo trên địa bàn hoạt động đúng pháp luật; nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của một bộ phận nhân dân được đáp ứng; quản lý, theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện và hoạt động của các tín ngưỡng mới, đạo lạ trên địa bàn. Do vậy, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện điểm nóng về tôn giáo.

Đồng thời, Hà Giang còn lưu giữ đầy đủ, nguyên vẹn các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, điều này đã góp phần không những ổn định tình hình mà còn góp phần phát triển du lịch. Sự hình thành và phát triển mô hình “Hội Nghệ nhân dân gian” là cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của tỉnh, đã góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng dân gian của các dân tộc, tạo điều kiện cho các hội viên hoạt động đúng pháp luật, gương mẫu tham gia giúp chính quền làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố đề ra; phát huy được các giá trị văn hóa các dân tộc đang dần mai một; thay đổi dần nhận thức của nhân dân làm giảm dần các hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo xây dựng làng mới, nông thôn mới…

Hội thảo đã nghe các tham luận của các bộ, ban, ngành trung ương về: Bảo tồn về phát huy những giá trị tiến bộ của văn hóa tín ngưỡng dân gian của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong quá trình xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; Những nét tương đồng về giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian các dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Tây Bắc, đề xuất giải pháp về việc giữ gìn và phát huy các giá trị tiến bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Định hướng công tác xây dựng các giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số - việc áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong đoàn kết, tập hợp và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong việc thực hiện tín ngưỡng dân gian, tham gia bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan và nhiều tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về thực trạng hoạt động tín ngưỡng dân gian trên địa bản tỉnh và khu vực; làm rõ việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng dân gian thời gian qua; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng dân gian hiện nay; vai trò của các cấp, các ngành, của Hội Nghệ nhân dân gian trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng dân gian; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng dân gian; những tác động khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động tín ngưỡng dân gian; định hướng hoạt động tín ngưỡng dân gian trên địa bàn tỉnh thời gian tới; các đề xuất, kiến nghị, giải pháp, các cơ chế chính sách để giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng dân gian…

Đồng thời, các đại biểu cũng có những đề xuất, kiến nghị với trung ương, với tỉnh để có những cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy và gìn giữ những giá trị tốt đẹp, tiến bộ của tín ngưỡng dân gian.

Lan Anh (tổng hợp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác