Xây dựng nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg

Lan Anh
(Cinet) - Sáng 25/1, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã chủ trì cuộc họp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan về việc xây dựng nội dung triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
  Xây dựng nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg  - ảnh 1Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung đã báo cáo Thứ trưởng tiến độ xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc của Bộ VHTTDL” (gọi tắt là Kế hoạch). Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác VHTTDL vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thể chế hóa những quan điểm ưu tiên thành cơ chế, chính sách cụ thể. Xây dựng kế hoạch phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa trung ương và địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ VHTTDL.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 28/CT-TTg đối với Bộ VHTTDL; Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về công tác VHTTDL vùng đồng bào DTTS, nhất là vùng đặc biệt khó khăn.

Trong đó, Kế hoạch đã đề ra yêu cầu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 57-KL/TW ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách VHTTDL vùng đồng bào DTTS. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hiện có, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phù hợp tình hình thực tế. Chủ động huy động, lồng ghép, cân đối nguồn lực, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Các nhiện vụ chủ yếu thực hiện gồm: Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VHTTDL vùng đồng bào DTTS; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách VHTTDL vùng đồng bào DTTS; ưu tiên đầu tư, hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước để bảo tồn, phát huy văn hóa của các DTTS, trong đó các dân tộc rất ít người có nguy cơ bị mai một bản sắc; tăng cường các hình thức, nội dung hoạt động giao lưu văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu Đầu tư xây dựng và hỗ trợ các hoạt động thể dục, thể thao cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi…

  Xây dựng nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg  - ảnh 2Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở, Tổng cục Thể dục- Thể thao đã đóng góp ý kiến cụ thể cho bản Dự thảo lần 1 của Quyết định. Trong đó, các đại biểu đề nghị Vụ Văn hóa dân tộc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị từ 2014 đến 2017. Trên cơ sở tổng kết đề xuất các nhiệm vụ thực hiện năm 2018 -2020…; thống kê cụ thể các nhiệm vụ của các đơn vị liên quan, đơn vị nào thực hiện, đơn vị nào phối hợp thực hiện, lộ trình thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện; Bên cạnh đó, rà soát các đơn vị liên quan còn thiếu bổ sung vào Kế hoạch như Vụ Gia đình, Vụ Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;…

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Vụ Văn hóa dân tộc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Thứ trưởng cũng đề nghị trên cơ sở định hướng Chỉ thị 28/TTg-CP, xây dựng cụ thể từng nhóm nhiệm vụ về cơ chế chính sách; phối hợp chỉ đạo các địa phương; đầu tư cơ sở vật chất; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao… Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ xây dựng biểu mẫu gửi các đơn vị liên quan đề xuất những nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong đó, chia thành các tên đầu mục: Nội dung nhiệm vụ, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, lộ trình thực hiện, dự kiến kinh phí, sản phẩm đầu ra…


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác