Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước

Trong các ngày 31/10 - 1/11, Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế đã họp, tập trung thảo luận và thông qua các Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc và trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước.

Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước - ảnh 1

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề ra 7 mục tiêu để thực hiện, bao gồm: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và văn hóa Huế. Nghiên cứu, từng bước hoàn thiện nét đặc trưng và bản sắc văn hóa Huế (văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể); văn hóa truyền thống; văn hóa lịch sử, cách mạng; cốt cách con người xứ Huế, xem đây là lợi thế lâu dài để phát triển Huế, làm cho Huế ngày càng đặc sắc, góp phần thúc đẩy các ngành du lịch, dịch vụ. Đưa văn hóa Huế thấm sâu vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, văn hóa công sở, văn hóa khu dân cư. Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; gắn công tác bảo tồn di sản văn hóa với kinh tế du lịch. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các trường đào tạo nghệ thuật, nhà hát nghệ thuật, thư viện, bảo tàng, trung tâm trưng bày nghệ thuật. Mở rộng và tăng cường hiệu quả hợp tác, giao lưu về văn hóa thông qua việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kỳ Festival, các lễ hội và các hoạt động đối ngoại để tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, nhất là nhã nhạc cung đình, quần thể di tích cố đô, vịnh đẹp Lăng Cô với bạn bè trong nước và quốc tế. Tiếp thu những tinh hoa văn hóa trong nước và quốc tế để làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Phát triển văn hóa, du lịch Thừa Thiên - Huế trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ, miền Trung - Tây Nguyên và các trung tâm du lịch lớn trong nước, khu vực ASEAN, hành lang kinh tế Đông - Tây.... Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn, các lễ hội dân gian gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa ở nông thôn, góp phần đẩy nhanh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao, bảo đảm tính bền vững, gắn khai thác các sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ tài nguyên văn hóa, du lịch, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Lâu nay, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể luôn được địa phương quan tâm cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tỉnh đã chú trọng tuyên truyền quảng bá văn hóa Huế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các dịp lễ hội của quê hương, đất nước; các thiết chế văn hóa từng bước được nâng cấp, xây mới. Công tác bảo tồn di tích cố đô Huế, di tích lịch sử cách mạng... được chú trọng. Tỉnh từng bước gắn kết chặt chẽ giữa di sản với văn hóa và du lịch, văn hóa với di sản, qua đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh, tốc độ tăng doanh thu hàng năm đạt từ 20-25%. Tỉnh đã tổ chức thực hiện thành công nhiều chương trình nghiên cứu xã hội và nhân văn, chương trình điều tra cơ bản, chương trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ phát triển, chuyên ngành đa dạng, đủ năng lực để tiếp nhận, làm chủ phát triển công nghệ trên nhiều lĩnh vực. Những thành tựu và thế mạnh đó đã tạo nền tảng quan trọng để định hướng xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước.../.

Theo TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác