Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng

(Cinet) - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 110 /QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ lập Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa”

Theo đó, Vụ Thư viện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ lập Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 30/9/2012.

Cũng theo Quyết định, Vụ Thư viện có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp thực hiện với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan và các Sở VHTTDL các tỉnh/thành xây dựng và trình phê duyệt đề cương, dự toán và nội dung Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu. Bên cạnh đó, phải thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ 03 tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” nhằm tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-BVHTT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) và Chỉ thị số 179/CT-BVHTTDL ngày 13/9/2010 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ tri thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020”.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác