Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ trong lĩnh vực thư viện

(Cinet) - Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa có quyết định 4260/QĐ-BVHTTDL giao Vụ Thư viện chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong lĩnh vực thư viện.

Quyết định trên được căn cứ vào Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; và đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng và Vụ Pháp chế xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thư viện.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác