Dự thảo thông tư liên tịch Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

 BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
- BỘ CÔNG AN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:  /2015/TTLT- BVHTTDL- BCA                       Hà Nội, ngày      tháng        năm 2015
                                  Dự thảo 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ  an ninh  quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
Dự thảo thông tư liên tịch Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ  an ninh  quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch - ảnh 1                                                                                                  
Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ  ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  ngày 19  tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Điện ảnh  ngày 29 tháng 6  năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Quảng cáo  ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;
Căn cứ Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;
Căn cứ Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;
Căn cứ Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về  “Giải thưởng Hồ Chí Minh”. “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16  tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực  văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa  ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành Công an, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội (sau đây viết gọn là an ninh, trật tự) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan công an, cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch từ trung ương đến địa phương, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.
3. Chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả và ngang cấp.
4. Phối hợp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phối hợp giải quyết.
5. Bảo đảm có sự trao đổi, thống nhất giữa các bên trước khi giải quyết các vấn đề được phối hợp.
6. Không làm cản trở đến hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan phối hợp.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Phối hợp trao đổi thông tin
1.Nguyên tắc trao đổi thông tin bao gồm:
a) Trao đổi thông tin liên quan đến an ninh quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch khi các thông tin đó bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ;
b) Việc trao đổi thông tin được các đơn vị chuyên môn của các bên phối hợp trực tiếp thực hiện.
2. Nội dung trao đổi thông tin bao gồm:
a) Thông tin về chương trình và nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch liên quan đến an ninh, trật tự;
b) Thông tin về tình hình chính trị, thời sự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; thông tin về chủ trương, quy định pháp luật về an ninh, trật tự liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
c) Thông tin về những đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tham gia các hoạt động phức tạp về an ninh chính trị, lợi dụng dân chủ nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tín nhiệm để tham nhũng, lãng phí, có biểu hiện cơ hội chính trị bè phái gây mất đoàn kết nghiêm trọng trong nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có những biểu hiện vi phạm pháp luật khác và những thông tin khác có liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch;
d) Thông tin bảo vệ bí mật nhà nước bao gồm:
- Thông tin về cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức cung cấp tin, nhận tin; loại tin, phạm vi, mục đích sử dụng tin trong trường hợp cung cấp tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Mật trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch cho cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài;
- Thông tin về tài liệu, vật mang bí mật nhà nước bị mất, hư hỏng, đánh tráo, bị lộ, lọt bí mật nhà nước, hoặc xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia;
đ) Thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch bao gồm:
- Thông tin về những đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các bên phối hợp;
- Thông tin về hoạt động đối ngoại ở quy mô quốc gia và quốc tế; đoàn Việt Nam ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào Việt Nam; các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam học tập, nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện, biểu diễn và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
- Thông tin về tổ chức, cá nhân xin cấp phép, hồ sơ xin cấp phép tổ chức hoạt động có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
­- Thông tin về cá nhân được Hội đồng cấp nhà nước xét phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, tác giả, các đồng tác giả có tác phẩm được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật”; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” và các hình thức khen thưởng khác trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
- Danh mục phim đình chỉ phát hành, cấm phát hành để phối hợp, theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm;
- Thông tin cần thiết về chủ sở hữu và việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài, cho phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
- Thông tin cần thiết về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, quần thể di tích đuợc xếp hạng; các điểm, khu vực được xác định là khu di tích đang được nghiên cứu, xem xét trình Chính phủ quyết định; các hoạt động khảo cổ trong lãnh thổ đất liền và biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.
- Thông tin về chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội, giải thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch có quy mô lớn;
- Thông tin về số vụ bạo lực gia đình; nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn, hỗ trợ; người gây bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn tại cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; số cơ sở tư vấn, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. 
- Thông tin về các môn thể thao, phương pháp luyện tập thể thao, hoạt động của các môn phái thể thao mới có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự;
- Thông tin về những địa bàn cụ thể không được tổ chức cho khách du lịch đến; những địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh cần được tham khảo ý kiến của cơ quan công an trước khi mở tuyến, điểm du lịch mới tới những khu vực này;
- Thông tin về khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam;
- Thông tin về tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; kinh nghiệm của các nước trong việc bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
- Thông tin về điều tra, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
3. Trách nhiệm của các bên
a) Cơ quan phối hợp, chủ động hoặc theo yêu cầu của cơ quan đề nghị, có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này.
b) Cơ quan tiếp nhận thông tin có trách nhiệm xem xét, xử lý thông tin và phản hồi kết quả xử lý thông tin cho cơ quan cung cấp.
c) Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, cơ quan được đề nghị có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị.
Điều 5. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
1. Nội dung phối hợp bao gồm:
a) Về di sản văn hóa
- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi hủy hoại, nguy cơ hủy hoại di tích, đào bới trái phép, xây dựng, lấn chiếm đất đai thuộc di tích và các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi;
- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi trộm cắp, mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và di vật, cổ vật có nguồn gốc bất hợp pháp;
- Xây dựng và chỉ đạo thực thi phương án bảo vệ cụ thể đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các di tích, các bảo tàng quốc gia, bảo tàng cấp tỉnh; được triển lãm, trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản trong nước và nước ngoài; hỗ trợ bảo vệ đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu tư nhân theo yêu cầu của chủ sở hữu.
b) Về nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
- Tham gia Hội đồng thẩm định các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước;
- Phối hợp xử lý trong trường hợp phát sinh các hình thức nghệ thuật biểu diễn, trưng bày, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.
c) Về văn học
Phát hiện, ngăn chặn, xử lý tác phẩm văn học có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
d) Về điện ảnh
- Thẩm định phim tham dự liên hoan phim quốc tế, liên hoan phim, tuần phim nước ngoài tại Việt Nam, kịch bản phim có yếu tố nước ngoài cần tham khảo ý kiến của cơ quan công an;
- Xử lý các trường hợp sản xuất, nhập khẩu, phát hành, phổ biến phim vi phạm quy định của pháp luật.
đ) Về quảng cáo
- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật về hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;.
e) Về quyền tác giả, quyền liên quan
- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;
- Lập cơ sở dữ liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và tăng cường công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
g) Về phòng, chống bạo lực gia đình
- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác khi có yêu cầu;
- Thiết lập đường dây nóng để tư vấn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình; phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.
h) Về thể dục, thể thao
- Xử lý tệ nạn bạo lực, gian lận và các hành vi tiêu cực khác trong hoạt động thể dục, thể thao;
- Xử lý, ngăn chặn các môn phái phản động, các phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao.
i) Về du lịch
- Bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch và của các cơ quan, doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch để bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động kinh doanh và khách du lịch trên địa bàn;
- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại tại Việt Nam và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự.
2. Trách nhiệm của các bên
a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch và cơ quan công an có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nội dung phối hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.
b) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện.
c) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của cơ quan chủ trì, trường hợp cần thiết cử người tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp đã được thống nhất giữa các bên.
Điều 6. Phối hợp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
1. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch
a) Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
b) Phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an toàn trong vận chuyển, mang ra nước ngoài hoặc tiêu hủy tài liệu hoặc vật có mức độ tối mật, tuyệt mật.
2. Trách nhiệm của cơ quan công an
a) Tích cực phối hợp, hỗ trợ đơn vị có liên quan thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong việc bảo vệ bí mật nhà nước.
b) Xây dựng phương án phối hợp, cử cán bộ, cung cấp các điều kiện cần thiết để bảo vệ tài liệu, vật có mức độ tối mật, tuyệt mật theo đề nghị của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.
Điều 7. Phối hợp trong hoạt động chống khủng bố và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
 1. Trách nhiệm của cơ quan công an
a) Hướng dẫn nội dung cần phát động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
b) Hướng dẫn hoạt động đấu tranh phản bác lại luận điệu sai trái của thế lực thù địch và phần tử xấu.
2.  Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch
a) Phối hợp với cơ quan công an cùng cấp tổ chức các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch để tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
b) Phối hợp với cơ quan công an tổ chức các buổi phổ biến chuyên đề nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.
Điều 8. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
1. Cơ quan công an có trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ sau đây nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện:
a) Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện; bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế, quần chúng nhân dân tham dự sự kiện;
b) Xây dựng, triển khai các phương án thoát nạn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;
c) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo, công cụ hỗ trợ, vật cấm khác; 
d) Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện phòng, chống cháy, nổ; bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy thường trực tại địa điểm tổ chức sự kiện;
 đ)Tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trên các tuyến giao thông, nơi diễn ra các sự kiện;
 e) Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng quá khích và các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực, gây rối trật tự công cộng, hành vi đánh bạc, mê tín dị đoan, lưu hành và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước, kinh doanh văn hóa phẩm trái pháp luật.
2. Cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện.
Điều 9. Trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
1. Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tuân thủ quy định pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.
2. Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự.
3. Tích cực phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan công an trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Điều 10. Trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
1. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch chịu trách nhiệm toàn diện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình phụ trách về công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức và chỉ đạo các lực lượng bảo vệ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng chế độ, nội quy bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự.
2. Khi xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại, cháy nổ, mất tài liệu, xuất hiện tờ rơi, khẩu hiệu, tài liệu, thư tín điện tử có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước, các vụ xâm phạm đến tài sản, gây mất trật tự, an toàn trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tùy từng trường hợp cụ thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau khi tiến hành các biện pháp xử lý khẩn cấp ban đầu, có trách nhiệm chỉ đạo bảo vệ hiện trường và thông báo ngay cho cơ quan công an sở tại để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, thủ trưởng cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, thủ trưởng cơ quan công an các cấp ở địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phổ biến, tổ chức triển khai thi hành, định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện Thông tư liên tịch này.
2. Giao Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục An ninh Bộ Công an là hai đơn vị thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ hàng năm, tham mưu Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch này trong phạm vi toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Công an.
3. Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp dưới, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại địa phương.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2016.
2. Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục An ninh), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, phối hợp nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.
 
BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
 
 
 
 
 
 
 
Đại tướng Trần Đại Quang
BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Tuấn Anh  
  Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Công báo và Cổng thông tin điện tử Chính phủ
- Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL(Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT BVHTTDL, VT BCA, PC (500).

Download toàn văn tại đây

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác