Thông tư Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
Số:              /2014/TT-BVHTTDL
 
Dự thảo
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                    Hà Nội, ngày          tháng         năm 2014
 
THÔNG TƯ
Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính
 trong lĩnh vực thể dục, thể thao 

Căn cứ Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
          Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu
1. Tổ chức Việt Nam có đủ điều kiện, tham gia vào các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao;
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
3. Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính hoạt động thể dục, thể thao tại Việt Nam.
Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư
Ban hành 06 loại biểu mẫu với ký hiệu như quy định tại Danh mục dưới đây:
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia (tổ chức hàng năm từng môn thể thao) Mẫu số 02
2 Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao (của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) Mẫu số 03
3 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp/Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Mẫu số 04
4  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động các môn thể thao Mẫu số 05
5 Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh Mẫu số 06
6 Mẫu Giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn (cấp cho Cộng tác viên thể dục thể thao) Mẫu số 07
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng            năm 2014.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi ./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội;
- UBTƯMTTQVN, Cơ quan TƯ các đoàn thể;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NNO (350).
BỘ TRƯỞNGHoàng Tuấn Anh
 

  Download toàn bộ Dự thảo Thông tư tại đây

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác