Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH - BỘ NỘI VỤ
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập - ảnh 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập - ảnh 2 
Số:       /2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Hà Nội, ngày       tháng       năm 2015
 
 
DỰ THẢO
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và
xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
trong các đơn vị sự nghiệp công lập
 
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức vào các chức danh viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV).
2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 2. Nguyên tắc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp
1. Việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào chức trách, vị trí công tác và chuyên môn nghiệp vụ được giao của viên chức.
2. Khi chuyển từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức không được kết hợp nâng bậc lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Điều 3. Cách chuyển xếp chức danh nghề nghiệp từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập
1. Chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên cao cấp (hạng I), (mã số V.10.01.01) đối với viên chức hiện đang làm công tác huấn luyện thể thao tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đang giữ ngạch huấn luyện viên cao cấp (mã số 18.179).
2. Chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện chính (hạng II), (mã số V.10.01.02) đối với viên chức hiện đang làm công tác huấn luyện thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đang giữ ngạch huấn luyện viên chính (mã số 18.180).
3. Chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III), (mã số V.10.01.03) đối với viên chức hiện đang làm công tác huấn luyện thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đang giữ ngạch huấn luyện viên (mã số 18.181).
4. Chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên (hạng IV), (mã số V.10.01.04) đối với viên chức hiện đang làm công tác hướng dẫn, huấn luyện thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đang giữ ngạch hướng dẫn viên (mã số 18.182).
Điều 4. Cách xếp lương
Việc xếp lương đối với viên chức được chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm:
a) Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp;
b) Quyết định chuyển xếp chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc diện quản lý vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án chuyển xếp chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
  a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện chuyển xếp chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
  b) Phê duyệt phương án chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV; giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình chuyển xếp chức danh nghề nghiệp;
  c) Quyết định chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc diện quản lý vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền. Đối với các trường hợp chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên cao cấp (hạng I) thì có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ quyết định;
  d) Báo cáo kết quả chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
  1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2015.
  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp và chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Trần Anh Tuấn
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Lê Khánh Hải
 
 
Nơi nhận:                                                                                                
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;                                                                                    
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;                                         
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ;
- Lưu: Bộ VHTTDL (VT, Vụ TCCB, Tổng cục TDTT); Bộ Nội vụ (VT, Vụ CCVC).
Download toàn văn văn bản tại đây

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác