Thông tư Quy định hoạt động của Đội Chiếu phim lưu động

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
_______________
 
Số:        /2015/TT-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phuc
 ________________________
                       
        Hà Nội, ngày       tháng      năm 2015
 

Dự thảo

THÔNG TƯ
Quy định hoạt động của Đội Chiếu phim lưu động
 ________________________

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng        
1. Thông tư này quy định về hoạt động của Đội Chiếu phim lưu động được thành lập tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Thông tư này áp dụng đối với Đội Chiếu phim lưu động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chiếu phim lưu động.
 Điều 2. Vị trí, chức năng
1. Đội Chiếu phim lưu động là tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Đội Chiếu phim lưu động chịu sự chỉ đạo của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Đội Chiếu phim lưu động có chức năng tổ chức các buổi chiếu phim để phục vụ đồng bào ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm; thực hiện các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, các cuộc vận động lớn của đất nước và địa phương.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm trình Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương thực hiện hoạt động chiếu phim tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
3. Tổ chức các buổi chiếu phim phục vụ nhân dân, đặc biệt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; kết hợp chiếu phim với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương.
4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các kỹ thuật viên chiếu phim và các thành phần khác của Đội Chiếu phim lưu động.
5. Tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm chiếu phim lưu động giữa các Đội chiếu phim lưu động các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước.
Điều 4. Định mức hoạt động
Căn cứ tình hình thực tế ở mỗi địa phương, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh xây dựng chỉ tiêu định mức thực hiện chiếu phim của các Đội Chiếu phim lưu động theo quy định sau:
- Mỗi Đội Chiếu phim lưu động hoạt động trong khu vực nông thôn, đồng bằng (bao gồm cả các vùng ngoại ô thành phố), phải thực hiện ít nhất 150 buổi chiếu phim trong 01 năm;
- Mỗi Đội Chiếu phim lưu động hoạt động trong khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số phải thực hiện ít nhất 140 buổi chiếu phim trong 01 năm.
Điều 5. Phân công nhiệm vụ thực hiện công tác của Đội chiếu phim lưu động.
1. Nhiệm vụ của các thành viên Đội Chiếu phim lưu động được quy định như sau:
a) Đội trưởng chỉ đạo chung, tổ chức và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đội Chiếu phim lưu động để thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Đội phó giúp Đội trưởng thực hiện các công việc trong phạm vi nhiệm vụ của Đội trưởng, thực hiện các nhiệm vụ khác được Đội trưởng giao, tổ chức và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đội Chiếu phim lưu động khi Đội trưởng vắng mặt.
c) Các nhân viên: thuyết minh phim, kỹ thuật chiếu phim, máy nổ, lái xe thực hiện các công việc chiếu phim, phục vụ chiếu phim và các công việc khác khi được Đội trưởng hoặc Đội phó giao.
d) Các công tác viên thực hiện các công việc của Đội Chiếu phim lưu động khi được mời tham gia là cộng tác viên.
2. Căn cứ tình hình thực tế, trình độ cán bộ và địa bàn hoạt động, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tổ chức mạng lưới các đội chiếu phim phù hợp, trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định các vấn đề sau:
 - Số lượng Đội chiếu phim lưu động của địa phương;
- Số lượng người lao động phù hợp của mỗi Đội chiếu phim lưu động.
Điều 6. Nguồn phim cho Đội chiếu phim lưu động
- Đội Chiếu phim lưu động tổ chức chiếu các phim, chương trình phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng bào vùng dân tộc, miền núi, vùng biên giới, hải đảo, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh làm đầu mối cung cấp;
- Các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm điện ảnh các tỉnh, thành phố chủ động khai thác nguồn phim phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật để cung cấp cho các Đội chiếu phim lưu động đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần phong phú của nhân dân.
Điều 7. Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của Đội Chiếu phim lưu động
Trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết phục vụ công tác của Đội Chiếu phim lưu động bao gồm:
1. Máy chiếu phim công nghệ số phù hợp;
2. Máy tính, máy ảnh, máy quay phim;
3. Phương tiện vận chuyển và xe ô tô chuyên dụng;
4. Máy phát điện;
5. Các thiết bị, phương tiện cần thiết khác được trang bị đồng bộ, phù hợp với điều kiện ở từng địa bàn hoạt động.
Điều 8. Kinh phí hoạt động
1. Nguồn ngân sách nhà nước
a) Đối với hoạt động chiếu phim của các Đội chiếu phim lưu động
- Ngân sách nhà nước tại các địa phương đảm bảo 100% chi phí buổi chiếu phim của các Đội chiếu phim lưu động ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
- Ngân sách nhà nước tại các địa phương đảm bảo từ 50% đến 80% chi phí buổi chiếu phim của các Đội chiếu phim lưu động ở các vùng nông thôn.
b) Đối với đầu tư trang bị máy chiếu phim công nghệ số và phương tiện vận chuyển số phù hợp cho các Đội chiếu phim lưu động
Các địa phương chủ động lập đề án, kế hoạch và triển khai thực hiện việc đầu tư thiết bị chiếu phim kỹ thuật số, phương tiện vận chuyển cơ giới phù hợp, đảm bảo cho các Đội chiếu phim lưu động có đủ máy chiếu phim và phương tiện vận chuyển để tổ chức chiếu phim phục vụ đồng bào ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
- Đối với các địa phương có nguồn ngân sách điều tiết về Trung ương: Các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách nhà nước tại địa phương để trang bị máy chiếu phim kỹ thuật số và phương tiện vận chuyển phù hợp cho các Đội chiếu phim lưu động.
- Đối với các địa phương nhận trợ cấp cân đối ngân sách từ Trung ương: Nhà nước hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương để trang bị máy chiếu phim kỹ thuật số và phương tiện vận chuyển phù hợp cho các Đội chiếu phim lưu động.
2. Các nguồn khác:
Nhà nước khuyến khích:
- Nguồn xã hội hóa đầu tư cho hoạt động chiếu phim lưu động;
- Nguồn viện trợ, tài trợ hợp pháp của tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài cho hoạt động chiếu phim lưu động.
3. Đội Chiếu phim lưu động thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tài chính chuyên ngành.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động chiếu phim lưu động trong cả nước.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh trong quản lý và điều hành hoạt động của các Đội chiếu phim lưu động tại địa phương.
3. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát các Đội chiếu phim lưu động tại địa phương thực hiện Thông tư này.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2015.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
-  Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Sở VHTTDL tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐA (2), DA.500

 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Tuấn Anh

 

Download toàn văn dự thảo thông tư tại đây

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác