Thông tư về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số:      /2014/TT-BVHTTDL
DỰ THẢO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2014
 
 
THÔNG TƯ
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
___________________________
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như sau:
 
Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
1. Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Quyết định số 18/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 11/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.
3. Quyết định số 24/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính.
4. Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2008 ban hành Quy chế Công tác văn thư lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NNO (300).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Huỳnh Vĩnh Ái 
 
 Download toàn văn thông tư tại đây

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác