02/2007/QĐ-UBTDTT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO -

QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Quy định tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao” Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban thể dục Thể thao

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ BẢN VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN, TRỌNG TÀI THỂ THAO” BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

Căn cứ Pháp lệnh Thể dục, thể thao đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban thể dục thể thao;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, II, TDTT quần chúng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao; Giám đốc Sở Thể dục thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý thể dục thể thao các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác