02/QĐ - BTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thiết kế xe Quốc huy, xe ảnh Bác tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bộ Quốc phòng tại công văn số 1280/BTC-QH ngày 13 tháng 8 năm 2010 và Thường trực Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế xe Quốc huy, xe ảnh Bác tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010 (kèm theo sau)

Điều 2. Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội,Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bộ Quốc phòng, tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 4;
-Trưởng Ban Tổ chức (để b/c);
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.1

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác