02/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Chương trình "Đêm giao thừa hướng về đất nước"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao va Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình "Đêm giao thừa hướng về đất nước" chào mừng năm mới Nhâm Thìn 2012 bao gồm các nội dung cơ bản như chúc Tết khách Việt Nam và Pháp, giao lưu nghệ thuật quan họ, trình diễn các tiết mục thiếu nhi của nhóm Tre xanh (thiếu nhi người Việt tại Pháp), giải cờ tướng, bóng bàn, ẩm thực..

Thời gian tổ chức ngày 22/01/2012 (30 Tết Tân Mão)

Địa điểm Trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Điều 2. Kinh phí:

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi tiền tổ chức chương trình bao gồm lễ tân đón tiếp, dàn dựng, trang trí các không gian văn hóa ngày Tết, tiệc chiêu đãi cổ truyền, bồi dưỡng diễn viên biểu diễn, giải thưởng các cuộc thi, mua bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho chương trình đêm giao thừa từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm năm 2011 đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Và trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác