02/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 02/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2014 Về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các sự kiện văn hóa được tổ chức năm 2014 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

- Thời gian: từ ngày 15 đến ngày 17/02/2014 (ngày 16 đến 18 tháng 01 âm lịch)

- Địa điểm: Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Điều 2. Giao Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

- Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt

Nam
- Nguồn kinh phí của các địa phương, đơn vị phối hợp tham gia thực hiện chương trình.

- Kinh phí vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để phối hợp)
- Các đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh có liên quan;
- Sở VHTTDL các tỉnh có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan
- Lưu: VT, LVHDL.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác