02/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 02/TB-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Ngày 20 tháng 12 năm 20012, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và Viện Bảo tồn di tích.

Sau khi nghe đồng chí Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch, ý kiến phát biểu của thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những cố gắng và thành tích của tỉnh Thanh Hóa trong công tác phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa, lễ hội và xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

- Tập trung đầu tư phát triển và khai thác có hiệu quả Khu du lịch Sầm Sơn; hoàn thành và triển khai thực hiện tốt quy hoạch các khu văn hóa, du lịch trọng điểm, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; quy hoạch các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch…; huy động các nguồn đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ từ Tỉnh đến cơ sở.

- Gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản, dựa vào di sản để xây dựng và quảng bá thương hiệu cho du lịch Tỉnh; mở rộng liên kết với các điểm du lịch của các tỉnh lân cận; đặc biệt tập trung xây dựng hệ thống đường giao thông nối với nước bạn Lào làm cầu nối phát triển kinh tế-xã hộivà du lịch; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Tiếp tục dành sự quan tâm chăm lo cải thiện đời sống văn hóa cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; hướng dẫn để người dân chủ động tổ chức các lễ hội dân gian; tăng cường công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể; có các cơ chế khuyến khích, động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy các giá trị di sản văn hóa.

2. Về một số kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa

2.1. Bộ đồng ý chủ trương của Tỉnh về việc điều chỉnh phương án thiết kế Chính điện Lam Kinh từ đặt chân cột trên sàn bê tông trở về đặt trực tiếp trên mặt bằng vị trí chân tảng nguyên gốc nhưng cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm khả năng chịu lực và không gây ảnh hưởng các yếu tố gốc của di tích ở bên dưới. Giao Cục Di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích phối hợp với tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, thẩm định các phương án kỹ thuật để triển khai dự án tu bổ tôn tạo Khu Di tích lịch sử Lam Kinh; quan tâm cải tạo Trung tâm Văn hóa Tỉnh.

2.2. Giao các đơn vị

- Cục Di sản văn hóa:

+ Thẩm định “Quy hoạch tổng thể cấp Quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng” báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định nhiệm vụ và Đồ án “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận, gắn với phát triển du lịch”, báo cáo Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch trong khu vực; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Thanh Hóa; tạo dựng các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền; hướng dẫn Tỉnh lập quy hoạch phát triển du lịch của Tỉnh, xây dựng Chương trình khung và Đề án tổ chức “Năm Du lịch quốc gia - Thanh Hóa, 2015” ban hành vào quý III  năm 2013; lựa chọn, đề xuất chủ đề cho Năm Du lịch

- Cục Nghệ thuật biểu diễn: Phối hợp với Sở VHTTDL phát triển các đoàn nghệ thuật truyền thống; xây dựng chương trình nghệ thuật “Năm Du lịch Quốc gia - Thanh Hóa, 2015”.

- Tổng cục Thể dục thể thao:

- Hỗ trợ Tỉnh Thanh Hóa trong việc đầu tư một số môn trọng tâm của tỉnh như: Điền kinh, Võ thuật, Bóng đá…

- Nghiên cứu đề xuất của Tỉnh trong việc đăng cai tổ chức một số nội dung của Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) lần thứ 18 năm 2019, báo cáo Bộ trưởng.

- Cục Văn hóa cơ sở: Hướng dẫn, hỗ trợ Thanh Hóa trong việc xây dựng, phát triển Trung tâm Văn hóa của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và mức hưởng thụ văn hoá  của người dân và cộng đồng xã hội.  

- Vụ Văn hóa dân tộc: Phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa để xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển văn hóa thôn, bản và hỗ trợ bảo tồn làng văn hóa dân tộc tiêu biểu truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Vụ Đào tạo: Hướng dẫn, hỗ trợ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Tỉnh về nội dung; tăng cường mở các lớp nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ về Ngành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                     

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL Thanh Hoá;

- Lưu: VT, VP (THTT), KA (30).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác