02/TTr-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ Trình V/v đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của' Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đối, bố sung mội: số điều của luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 14 đơn vị thuộc Bộ:
1. Tổng cục Du lịch;
2. Vụ Tổ chức cán bộ;
3. Vụ Văn hóa dân tộc;
4. Cục Di sản văn hóa;
5. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;
6. Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Vũng Tàu
7. Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh;
8. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương;
9. Nhà hát Chèo Việt Nam;
10. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam;
11. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc;
12. Bảo tàng Hồ Chí Minh;
13. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia;
14. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC).
Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĐ-KT(2), TTr.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác