03 /2008/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG, Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 03 /2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2008 về việc xếp hạng di tích quốc gia

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 03 /2008/QĐ-BVHTTDL NGÀY  21  THÁNG  02  NĂM 2008  VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

 Xét Công văn số 256/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Giang và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC

BÃI ĐÁ CỔ NẤM DẨN (XÍN MẦN)

XÃ NẤM DẨN, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác