03/QĐ - BTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án Xây dựng trung tâm điều hành, hệ thống phát thanh, thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tại Công văn số 931/STTTT-BCVT ngày 07 tháng 9 năm 2010 và Thường trực Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Xây dựng trung tâm điều hành, hệ thống phát thanh, thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 (kèm theo sau).
Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng âm thanh.
Điều 3. Kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Thường trực Ban Tổ chức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 4;
-Trưởng Ban Tổ chức (để b/c);
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác