03/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tại Công văn số 752/CV-SVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2011, và Công văn số 678/CV-SXD ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây dựng Tuyên Quang và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang khai quật, trục vớt xác tàu chiến bị chìm đắm trên sông Lô, xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

-Thời gian khai quật: từ ngày 08/01/2012 đến ngày 15/3/2012;

-Diện tích khai quật: 100m2;

-Phụ trách khai quật: Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc Bảo tàng Tuyên Quang;

-Chủ trì trục vớt: Nguyễn Văn Vinh, Xí nghiệp tư nhân Hoa Nam

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận tránh, để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau lại kết thúc đợt khai vật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và Sở Xây dựng phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang (02b);

-Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang (02b);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác