04 /TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 04 /TTr-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2013 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỷ lệ 1/10.000, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8611/VPCP- KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 6099/UBND-QH1 ngày 4 tháng 12 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch với các nội dung sau:

I. TÊN QUY HOẠCH: Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỷ lệ 1/10.000, tỉnh Quảng Ninh.

II. NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH:

1. Mục tiêu của Quy hoạch:

- Làm cơ sở cho việc nghiên cứu, khảo sát, khai quật phát lộ các dấu vết khảo cổ để làm rõ giá trị vật chất hiện còn liên quan đến di tích, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều;

- Tạo cơ sở cho việc quản lý các hoạt động bảo tồn, phát huy giá tri di tích, gắn việc bảo tồn di tích với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tái hiện hình ảnh di tích thông qua việc trưng bày khảo cổ học tại chỗ và phỏng dựng một số hạng mục công trình quan trọng, có ý nghĩa tâm linh phục vụ các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo, khai thác, phát triển du lịch;

- Làm cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều trong công tác quản lý, lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư;

- Hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của huyện và của tỉnh.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch:

- Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và cảnh quan môi trường.

- Phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch: Phạm vi nghiên cứu quy hoạch rộng 11.095 ha, bao gồm địa bàn các xã An Sinh, Tràng An, Thủy An và Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quy mô quy hoạch tổng thể là 2.206 ha, bao gồm 14 cụm di tích Nhà Trần và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch, phát huy giá trị di tích bao quanh. Trong đó:

+ Khu vực bảo vệ I: 102,27 ha

+ Khu vực bảo vệ II: 189,07 ha

+ Khu vực phục vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích: 1.914,66 ha

3.   Nội dung quy hoạch:

Chia làm 3 khu vực với các chức năng như sau:

- Khu vực bảo vệ I (102,27 ha), phạm vi ranh giới được xác định trên cơ sở tuân thủ Luật di sản văn hóa. Trong khu vực này không xây dựng các công trình kiến trúc mới. Ngoài việc tu bổ các công trình di tích đã bị xuống cấp, chỉ xây dựng bia biển chỉ dẫn, giới thiệu di tích, đảm bảo không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích, đảm bảo mỹ quan và được bố trí hợp lý. Đối với các hạng mục công trình trong di tích đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng có giá trị về mặt lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo và có đầy đủ tư liệu khoa học thì có th được phục hồi hoặc tiến hành bảo tồn khảo cổ (nếu còn nền móng), kết hợp trồng cây xanh tạo hình nền để thấy được vị trí, quy mô công trình, cũng như quy mô tổng thể; có thể phỏng dựng kiến trúc mang dấu ấn thời Trần để phục vụ hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và du lịch ở di tích.

- Khu vực bảo vệ II (189,07 ha), phạm vi ranh giới được xác định trên cơ sở tạo vành đai bảo vệ cảnh quan cho khu vực bảo vệ I của di tích. Trong khu vực này diện tích đất trống xung quanh di tích được trồng cây xanh bảo vệ di tích, tạo khoảng đệm ngăn cách giữa di tích với khu vực xây dựng mới. Xây dựng các công trình phục vụ việc phát huy giá trị di tích với hình thức kiến trúc và vật liệu xây dựng phù hợp, hài hòa với di tích.

- Khu vực dịch vụ du lịch hỗ trợ phát huy giá trị di tích (1914,66 ha): Đây là khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với di tích. Khu vực này chỉ xây dựng hệ thống giao thông kết hợp quảng trường và công trình dịch vụ văn hóa, tham quan, nghỉ ngơi... Đồng thời trồng cây xanh tạo cảnh quan đ bố trợ, kết nối với khu vực bảo vệ II của di tích và bảo vệ môi trường di tích. Ưu tiên phát triển công trình dịch vụ du lịch, đất tái định cư; được phép xây dựng mới nhưng có kiểm soát về mật độ xây dựng, tầng cao và màu sắc.

4. Các nhóm dự án thành phần:

Nhóm dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, cắm mốc giới bảo vệ di tích và mốc giới quy hoạch;

- Nhóm dự án khai quật khảo cổ bổ sung;

- Nhóm dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích;

- Nhóm dự án xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích;

- Nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực bảo vệ di tích; thông tin quảng bá phục vụ du lịch cho cộng đồng;

- Nhóm dự án sưu tầm, bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn từ ngân sách Trung ương b trí theo kế hoạch hàng năm;

- Vốn Ngân sách địa phương;

- Vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các nguồn vốn đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6.   Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2025.

7. Trình tự ưu tiên đầu tư và phân kỳ đầu tư:

- Nhóm dự án đầu tư tập trung bằng nguồn vốn ngân sách địa phương: Nhóm dự án đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư, xây dựng mốc giới khu vực bảo vệ di tích; nhóm dự án khảo cổ bổ sung.

- Nhóm dự án đầu tư tập trung bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các nguồn vốn đóng góp của nhân dân đầu tư cho nhóm dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

- Nhóm dự án đầu tư tập trung bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nguồn vốn đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm: nhóm dự án xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích; nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực bảo vệ di tích, thông tin quảng bá phục vụ du lịch cho cộng đồng; nhóm dự án sưu tầm, bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

8. Tổ chức thực hiện: y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện Quy hoạch; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và theo dõi chuyên môn đối với các dự án thành phần thuộc Quy hoạch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối phần vốn thuộc ngân sách nhà nước để thực hiện Quy hoạch.

Do Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh có mức đầu tư lớn, vì vậy theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử -văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Văn phòng Chính phủ (kèm Hồ sơ Quy hoạch

& Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch);

- Lưu: VT, KH

TC, DSVH, TĐT. 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác