04/2008/QĐ-UBND

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH- Huỳnh Tấn Thành Theo ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -

QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2008 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 04/2008/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2008 BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhà nước khi từ trần;

Căn cứ Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mit tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa -Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII- kỳ họp thứ 6 về việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 56/TTr-SVHTT ngày 26/11/2007;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2000/QĐ-UBND ngày 28/01/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan HCSN thuộc trung ương, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, cơ quan thuộc HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác