04/QĐ - BTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản diễu hành (hành tiến) của Khối Hà Nội tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, ngày 10 tháng 10 năm 2010

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ kết quả buổi làm việc của Ban Tổ chức với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2010;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thành phố Hà Nội và Thường trực Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản Chương trình “Thăng Long-Hà Nội trong Ngày hội ngàn năm” của Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định này), gồm những nội dung sau:

- Thiết kế ma-két trang phục, đạo cụ của Khối Hà Nội.

- Sơ đồ đội hình diễu hành và hình thức thể hiện (hành tiến) của Khối Hà Nội.

Điều 2. Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Kịch bản và có trách nhiệm phối hợp với Cục Nghệ Thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để đảm bảo không ảnh hưởng Kịch bản âm nhạc tổng thể Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Điều 3. Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉnh sửa Kịch bản theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Điều 4. Kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 5;
-Trưởng Ban Tổ chức (để b/c);
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác