04/TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Về việc báo cáo danh sách dự kiến thành phần Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Điều 64 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; thực hiện kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật lần thứ 4 và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3, thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành xem xét, lựa chọn các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trình lên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đối với 09 chuyên ngành: Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Văn học, Văn nghệ dân gian.

Để hoàn tất công tác xét chọn các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng: 31 người

- Thành phần gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; + 04 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng: Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ủy ban toàn quốc

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ 09 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương: Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam;

+ 06 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, tài Tiếng nói Việt Nam;

+ 09 Ủy viên Hội đồng là các chuyên gia của 09 chuyên ngành (mỗi chuyên ngành 01- chuyên gia). Chuyên gia là các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu có uy tín cao về chuyên môn, chuyên ngành nghệ thuật; công tâm; được đồng nghiệp và xã hội nể trọng; có đủ sức khỏe; ưu tiên các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đã được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật các đợt trước; chuyên gia không có tác phẩm cụm tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng lần này.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3 để Bộ triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

-Lưu: VT, TĐ-KT, NTN.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác