05/2005/NQ-CP

Trần Quốc Toản Theo VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -

Công văn Số: 5806/VPCP-VX ngày 11 tháng 10 năm 2007 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và thể dục thể thao

CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2005/NQ-CP VỀ ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc của Chính phủ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kế, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ trong lĩnh vực y tế.

4. Hội nghị cần tập trung sơ kết đánh giá đầy đủ, sâu sắc việc triển khai thực hiện công tác xã hội hóa theo từng lĩnh vực, những kết quả đã đạt được, những mặt chưa làm được, những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện xã hội hóa; đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp cho thời gian tới, kiến nghị cụ thể về cơ chế chính sách, về chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, địa phương.

5. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị kỹ báo cáo các nội dung về cơ chế, chính sách, chỉ đạo...liên quan về xã hội hóa và đối với từng lĩnh vực nêu trên.

6. Các Hội nghị nói trên tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2007, các Bộ chủ trì chuẩn bị kỹ nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế và các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác