05/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Về việc báo cáo danh sách dự kiến thành phần Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 7

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Điều 65 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú; thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú; lần thứ 7, thời gian qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành xem xét, lựa chọn những hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trình lên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú; lần thứ 7 trong 05 lĩnh vực: Sân khấu, Âm nhạc Múa, Điện ảnh, Phát thanh- Truyền hình.

Để hoàn tất công tác xét chọn các nghệ sĩ đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", nghệ sĩ Ưu tú; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú; lần thứ 7, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng: 23 người

- Thành phần gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; + 04 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng: Văn phòng Chủ tịch nước Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

+ 04 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương: Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

+ 05 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;

+ 07 Ủy viên Hội đồng là các chuyên gia của 05 lĩnh vực, gồm: Điện ảnh: 01 chuyên gia; Sân khấu: 02 chuyên gia; Múa: 01 chuyên gia; Âm nhạc: 02 chuyên gia; Phát thanh-Truyền hình: 01 chuyên gia. Chuyên gia là các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu có uy tín cao về chuyên môn, chuyên ngành nghệ thuật; công tâm, được đồng nghiệp và xã hội nể trọng, có đủ sức khỏe; ưu tiên các nghệ sĩ đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân; nghệ sĩ không có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu trong lần này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sĩ Nhân dân", “Nghệ sĩ Ưu tú’’ lần thứ 7 để Bộ triển khai thực hiện Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

Ban khi đua-khen thưởng Trung ương:

Lưu: VT, TĐ-KT, NTN. 10.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác