05/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định so 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Xét Đơn đề nghị ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Công ty cổ phần Truyền thông Sáng tạo T.E.A.M;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Truyền thông Sáng tạo T.E.A.M phối hợp với Đại sứ quán Australian tại Việt Nam mời 04 nghệ sĩ đến từ Australian gồm: Maria Christine Fiona Anu (Hộ chiếu số N2033248), Jason Andrew Williamson (Hộ chiếu số M6170919), Ralph Leo Marshall (Hộ chiếu số M5984680) và Ramsay James Lachlan Mcinnes (Hộ chiếu số N7211888) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Christine Anu”.
- Thời gian và địa điểm:
+ Ngày 26 tháng 01 năm 2015 tại Nhà hát Lớn Hà Nội;
+ Ngày 28 tháng 01 năm 2015 tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (tỉnh Vĩnh Phúc);
+ Ngày 29 tháng 01 năm 2015 tại Khách sạn New World, TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Đề nghị Công ty cổ phần Truyền thông Sáng tạo T.E.A.M phối hợp với Đại sứ quán Australian tại Việt Nam thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Công ty Cổ phần Truyền thông Sáng tạo T.E.A.M phối hợp với Đại sứ quán Australian tại Việt Nam, các nghệ sĩ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, PTA(10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác