06/QĐ - BTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt sơ đồ, vị trí của lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình tham dự Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công văn số 853/BQLL-VP ngày 16 tháng 9 năm 2010 đề nghị phê duyệt sơ đồ, vị trí thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình và Thường trực Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sơ đồ, vị trí đứng của lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình tham dự Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010 (kèm theo sau).

Điều 2. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện việc kẻ vẽ sơ đồ, vị trí đứng và thông báo đến các cơ quan liên quan biết để triển khai thực hiện. Quá trình tập luyện, Ban Tổ chức sẽ có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Trưởng Ban Tổ chức (để b/c);
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác