07/2008/QĐ-UBND

CHỦ TỊCH-Đặng Đức Yến Theo ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -

QUYẾT ĐỊNH Số: 07/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008V/v phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường đến năm 2010

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 07/2008/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2008V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2010

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, về Chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ, về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin, hướng dẫn một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP; Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin, Hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 15/TTr-SVHTT ngày 16 tháng 01 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường đến năm 2010 (có bản Quy hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác