08/BVHTTDL-ĐT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo đề xuất tại Công văn số 5850/UBND-NV ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đề xuất như sau:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, sở, ban, ngành trong Tỉnh, cùng với nỗ lực của Trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc nâng cao năng lực đào tạo ở trình độ cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về văn hóa nghệ thuật cho địa phương và khu vực, trong những năm qua, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật được mở rộng quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo được nâng cao, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được tăng cường cả về số lượng và trình độ, cơ sở vật chất được đầu tư, liên kết với nhiều trường đại học và cao đẳng trong khu vực và trên cả nước, đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng chuyên môn cao hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa của Tỉnh và khu vực.

Việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định để việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế được thực hiện trong thời gian sớm nhất

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND tỉnh

-Sở Nội vụ

-Sở VHTTDL

-Trường TCVHNT;

-Lưu: VT, ĐT (2) TL.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác