08/QĐ - BTC

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Phương án A2)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Công văn số 6804/VPCP-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (phương án A2 - phòng khi trời mưa bão không thể tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng TT Nguyễn Sinh Hùng,
  Trưởng BCĐ quốc gia 1000 năm TL-HN (để b/cáo);
- Trưởng BTC Mít tinh, diễu binh, diễu hành;
- Các Bộ: TC, QP, CA, TNMT, TTTT;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP BCĐ quốc gia 1000 năm TL-HN;
- Thành viên BTC, Trưởng các Tiểu ban
   Mít tinh, diễu binh, diễu hành;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (80b

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác