08/QĐ-BTC

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Phương án A2) (Ban hành theo Quyết định số 08 /QĐ-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành)

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Phương án A2 - phòng trong trường hợp trời mưa bão không thể tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình), như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Lập phương án này để tạo thế chủ động tổ chức Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội trong trường hợp trời mưa bão không tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

2. Nhằm biểu dương lực lượng, tôn vinh những thành tựu to lớn của Thủ đô Hà Nội và đất nước trải qua 1000 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt những thành tựu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong thời kỳ đổi mới, vinh danh Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, qua đó thể hiện lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước.

3. Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử của Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

4. Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia được tổ chức trọng thể và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa của 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; chú trọng chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, an ninh trật tự và tiết kiệm.
B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI
I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Thành phố Hà Nội.

II. QUY MÔ TỔ CHỨC: cấp Quốc gia.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 09 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2010

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia.

IV. THÀNH PHẦN MỜI DỰ VÀ THAM GIA LỄ KỶ NIỆM

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội;
- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Đại diện các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố Hà Nội;

- Đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện nhân sỹ trí thức và các tổ chức tôn giáo;

- Khách mời quốc tế;

- Báo chí trong nước và nước ngoài.

Tổng số 3.400 người.

V. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM

- 09h00: Bắt đầu truyền hình, phát thanh trực tiếp.

- Biểu diễn trống hội, cờ hội, cờ lau, trích đoạn Chiếu dời Đô; trống hội, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hội và phát lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (khoảng 15 phút). Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện; 

- Chào cờ (quân nhạc cử Quốc ca, đại biểu cùng hát). Đội Nghi lễ, Bộ Quốc phòng thực hiện;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Đång chÝ Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành thực hiện;   

- Diễn văn tại Lễ kỷ niệm: Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Diễn văn do Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và V¨n phßng Chñ tÞch N­íc chuẩn bị; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long duyệt, trình Chủ tịch Nước);

Kết thúc bài diễn văn, quân nhạc cử ca khúc phù hợp.

- Phát biểu của đại diện công dân Thành phố Hà Nội (Thành phố Hà Nội chuẩn bị, báo cáo Bí thư Thành uỷ Hà Nội duyệt);

Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
- Chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (45 phút) với nội dung ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi Hà Nội (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện);

- Bế mạc và cảm ơn: Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Quân nhạc cử nhạc (ca khúc phù hợp).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CƠ CHẾ CHUYỂN SANG PHƯƠNG ÁN A2

Căn cứ vào dự báo thời tiết hàng giờ, trong từng ngày của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong trường hợp xác định rất có khả năng xảy ra thời tiết bất lợi, mưa bão, trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Phó Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành điện gấp và có văn bản chính thức đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long-Hà Nội quyết định thực hiện Phương án A2 (trong ngày 09 tháng 10 năm 2010).

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành:

- Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành thông báo triển khai thực hiện Kế hoạch này tới các Tiểu ban, Ban Tổ chức các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội khi Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long quyết định thực hiện Phương án A2;

- Tổ chức Lễ kỷ niệm theo kế hoạch.

2. Các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội:

2.1. Lập phương án dự phòng theo nội dung hoạt động tại Kế hoạch này.

2.2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a) Tiểu ban Lễ tân: Bố trí chỗ ngồi cho 3.400 đại biểu khách mời, bao gồm đại biểu khán đài A, B, C của Quảng trường Ba Đình và 1200 quần chúng nhân dân Thủ đô.

b) Tiểu ban An ninh - Trật tự: Lập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và các khu vực xung quanh.

c) Tiểu ban Báo chí - Tuyên truyền:

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thay đổi kế hoạch để các đại biểu dự và nhân dân theo dõi;

- Chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp.
d) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Thiết kế ma két trang trí trong và ngoài Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia;

- Xây dựng kịch bản, tổ chức sơ duyệt và thực hiện chương trình nghệ thuật;

- Tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm.

đ) Bộ Quốc phòng: bố trí lực lượng tiêu binh, quân nhạc đón khách và phục vụ Lễ kỷ niệm.
e) Thành phố Hà Nội:

- Phối hợp với Tiểu ban Lễ tân bố trí chỗ ngồi cho khách mời và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm;
- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị 02 bài phát biểu;

- Đảm bảo lực lượng quần chúng đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự Lễ kỷ niệm (1200 người).

g) Trung tâm Hội nghị quốc gia:

- Chuẩn bị Hội trường và phòng đón tiếp đại biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia;

- Bảo đảm âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn hình, thiết bị nghe phiên dịch và các điều kiện khác tại Hội trường;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị trang trí hội trường, sân khấu cho Phương án A2.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2010 để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nếu dự toán ngân sách không đủ, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày Kế hoạch này được phê duyệt, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội lập dự toán kinh phí bổ sung kèm theo nội dung, hoạt động chi tiết cho từng nhiệm vụ được phân công, gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, chuyển Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác