08/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 08/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức: Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 gồm các, ông bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014.

- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức.

- Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức hoạt động.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 trong dự toán được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  Điều 1,5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên
- Lưu: VT, VP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác