09/2008/QĐ-UBND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Đức Yến Theo ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -

QUYẾT ĐỊNH Số: 09/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008. Về việc bổ sung một số quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Đăk Nông

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 09/2008/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2008. VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/QĐ-UB NGÀY 29/7/2004 CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ tình hình thực tiễn công tác quản lý, sử dụng Nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Đăk Nông tại tờ trình số 32/TTr-SVHTT ngày 03 tháng 3 năm 2008,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung mục 3 vào Điều 8, Chương II tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Đăk Nông; Cụ thể như sau:

“3. Nhà văn hóa cộng đồng là tài sản công của thôn, bon. Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý, sử dụng và tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, sử dụng lớp học mẫu giáo đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã dành một khoản ngân sách để đầu tư sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Văn hóa và Thông tin, Thể dục - Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác