09/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng Theo CHÍNH PHỦ -

NGHỊ ĐỊNH Số: 09/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ khóa XII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH

  Điều 1. Chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch và quản lý đối với Tổng cục Du lịch; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ quy định Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ tại Điều 1 Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch và những quy định trước đây trái với Nghị định này, cấu tổ chức; được sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.       

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác