09/QĐ - BTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thiết kế maket trang trí xe mô hình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10-10-2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Công văn số 6804/VPCP-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế maket trang trí xe mô hình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10-10-2010) tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Trong quá trình thi công thực hiện, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm điều chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức.

Điều 3.  Kinh phí thực hiện được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng các tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:-Như điều 4;
- Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để B/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, MTNATL. NL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác