09/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Vụ Đào tạo về việc đề nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học tại Công văn số 131/ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học: Vấn đề đào tạo nghệ thuật biểu diễn ca kịch dân tộc, truyền thống.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Mạnh Hùng

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Vụ Đào tạo – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Mời NSND. Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; mời các chuyên gia khoa học am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình trên (Danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này)

Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết.

Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình

Điều 4. Kinh phí tổ chức họp Hội đồng được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Chủ nhiệm đề tài, thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

 

Số TT

Họ và tên

Cơ quan đã,

đang công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

NSND. Lê Tiến Thọ

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Chủ tịch

2

GS.TS Đinh Xuân Dũng

Hội đồng lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương

Ủy viên phần biện

3

PGS. Nguyễn Tất Thắng

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Ủy viên phần biện

4

PGS.TS. Trần Trí Trắc

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Ủy viên

5

PGS.TS. Trần Thanh Hiệp

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Ủy viên

6

NSND. Hoàng Khiềm

Nhà hát Tuồng Việt Nam

Ủy viên

7

PGS.TS. Lê Văn Toàn

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ủy viên

8

NSƯT. Lê Chức

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Ủy viên

9

TS. NSƯT Nguyễn Văn Khánh

Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Ủy viên

Thư ký

 

Thư ký hành chính:

Lê Thanh Xuân –Vụ Khoa học, Công nghệ và Mội trường

Đoàn Đình lâm - Vụ Khoa học, Công nghệ và Mội trường

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác