09/TB-VP

TLBT, Vụ TVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tham dự Hội nghị Tổng kết có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Di sản văn hóa và đại diện một số đơn vị Bảo tàng thuộc Bộ.
Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, Thứ trưởng kết luận:
1. Kết quả đạt được
Ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong năm 2015 đã tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn như: sưu tầm hiện vật, công tác làm hồ sơ tư liệu phục vụ triển lãm; công tác trưng bày, giáo dục; công tác kiểm kê, bảo quan, tu sửa tác phẩm mỹ thuật. Cùng với đó là triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
2. Một số hạn chế cần khắc phục
Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2015, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Bảo tàng cần khắc phục:
- Chưa hoàn thành việc rà soát, triển khai Đề án xác định vị trí việc làm.
- Chưa nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các quy chế nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng.
- Việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn còn chậm và chưa có sự đổi mới để tạo sức lan tỏa tới viên chức và người lao động tại Bảo tàng; thiếu chuyên gia, viên chức có nghiệp vụ chuyên sâu.
- Công tác quản lý chung còn yếu về nghiệp vụ quản lý nhà nước; công tácquản lý chuyên môn chưa có kế hoạch cụ thể.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, trong năm 2016, yêu cầu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2015.
- Rà soát, triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, kiện toàn các phòng, ban và Hội đồng khoa học (có thể mời chuyên gia ngoài Bảo tàng).
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ của cơ quan.
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2016 trong đó cụ thể hóa từng nhiệm vụ theo tiến độ tháng/quý. Phân công lãnh đạo phụ trách viên chức trực tiếp thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
- Đề xuất phương án chỉnh trang môi trường, cảnh quan tại cả hai cơ sở của Bảo tàng.
- Đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (mỗi phòng, ban phải tham gia 01 đề tài cấp Bộ hoặc cấp cơ sở);
- Xây dựng Kế hoạch, chiến lược phát triển Bảo tàng giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030, ưu tiên nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu về nghiệp vụ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ hàng quý, 6 tháng báo cáo Thứ trưởng phục trách và Cục Di sản văn hóa.
3. Giao các Cục, Vụ chức năng trực thuộc Bộ
1. Vụ Tổ chức cán bộ
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Việc thưc hiện công tác tổ chức cán bộ (kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc, các phòng, ban; ban hành các quy chế nội bộ; rà soát, triển khai Đề án xác định vị trí việc làm) của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.
2. Cục Di sản văn hóa
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2016 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
- Phối hợp với Văn phòng Bộ sắp xếp lịch làm việc định kỳ, đột xuất của Thứ trưởng phụ trách với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Văn phòng Bộ thông báo để Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan biết, có kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ;
- Vụ TCCB, Thanh tra Bộ, Cục DSVH;
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;
- Lưu: VP, THTT, NĐH.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác