1000 /BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT; xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Kính gửi:

 - Các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ;

 - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 - Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;

Ngày 24 tháng 3 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 861/BVHTTDL-TĐKT về hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; xét tặng danh hiệu  Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.
Tuy nhiên, trong tuần qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được nhiều công văn của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; xét tặng danh hiệu  Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đề nghị gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng và Danh hiệu nghệ sĩ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Căn cứ tình hình thực tế và để tạo điều kiện cho cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý chuyển thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đến 16 giờ 30 thứ sáu, ngày 15/4/2011. Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu “đến” của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “Văn bản đến” của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị biết, triển khai và hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng cấp Nhà nước theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĐ-KT, NTN.100.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác