1000/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 1000/QĐ-BVHTTDL, ngày 23 tháng 3 năm 2011 Về việc giao nhiệm vụ lập "Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Du lịch ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2007NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội,

Căn cứ Quyết định số 803/QD-BVHTTDL ngày 9 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đề án phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020";

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ lập "Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành trình Bộ: ngày 30 tháng 09 năm 2011.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Tổng cục Du lịch.

Điều 2. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ:

- Giao đơn vị chuyên môn có đủ năng lực để chủ trì thực hiện việc lập Quy hoạch, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

Báo cáo thường kỳ (03 tháng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Lưu: VT, KHTC. DL, (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác