1004/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban;

2. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban;

4. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương - Phó Trưởng ban;

5. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban;

6. Ông Huỳnh Vĩnh ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

7. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng ban;

8. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an - Phó Trưởng ban;

9. Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban;

10. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

11. Ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

14. Ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế - Thành viên;

15. Ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân tộc - Thành viên;

16. Ông Bùi Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng - Thành viên.

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo:

17. Ông Huỳnh Phước Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội - Phó Trưởng ban;

18. Ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Thành viên;

19. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Thành viên;

20. Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Thành viên;

21. Ông Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Thành viên;

22. Ông Đào Ngọc Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc - Thành viên;

23. Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - Thành viên;

24. Ông Sơn Song Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - Thành viên;

25. Ông Trần Đình Phùng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên;

26. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thành viên;

27. Ông Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên;

28. Bà H'Ngăm Niếk Đăm, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Thành viên;

29. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Thành viên;

30. Ông Đỗ Công Mùi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Thành viên;

31. Ông Vũ Văn Hiến, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Thành viên;

32. Ông Đinh Văn Luyện, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân - Thành viên;

33. Bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên;

34. Ông Hà Minh Huệ, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp.

2. Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã được phê duyệt.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo Đại hội các cấp. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Điều 4. Uỷ ban Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ:

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp;

2. Theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc;

3. Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc phân công.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 1 ;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tương Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;

-Văn phòng Chủ tịch nước;

-Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

-UBTW Miặt trận Tổ quốc Việt Nam,

-Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

-VPCP: BTCN; các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: Văn thư, ĐP (5b). A 340

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác