1007/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật

185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, có chức năng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kế hoạch tổ chức biểu diễn dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức cho các đoàn nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam và tổ chức cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam đi biểu diễn diễn ở nước ngoài theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phân công của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

3. Tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị và đổi ngoại mang tính quốc gia và quốc tế theo sự phân công của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

4. Tổ chức, phối hợp tổ chức các festival, liên hoan nghệ thuật quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn giao;

5. Tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc liên hoan, hội nghị, hội thi, hội diễn nghệ thuật toàn quốc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phân công của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

6. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn, các đơn vị nghệ thuật để thực hiện nhiệm vụ do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phân công;

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc;

2. Các phòng:

- Phòng Tổ chức sự kiện và nghiệp vụ.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo diễn ở nước ngoài theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phân công của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

3. Tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị và đối ngoại mang tính quốc gia và quốc tế theo sự phân công của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

4. Tổ chức, phối hợp tổ chức các festival liên hoan nghệ thuật quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn giao;

5. Tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc liên hoan, hội nghị, hội thi, hội diễn nghệ thuật toàn quốc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phân công của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

6. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn, các đơn vị nghệ thuật để thực hiện nhiệm vụ do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phân công;

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật;

8. Quản lý nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc;

2. Các phòng:

- Phòng Tổ chức sự kiện và nghiệp vụ.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo tiêu chuẩn nghiệp vụ và chức danh phù hợp; xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm trình Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết đính này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Như điều 5 ;

- Hồ sơ Nội vụ;

- Lưu VT. Vụ TCCB, LTH (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác