1007/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón 02 chuyên gia Thụy Điển sang biểu diễn giao lưu và lên lớp master

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón tiếp 02 chuyên gia (quốc tịch Thụy Điển) thuộc Đại học Malardalen Thụy Điển sang biểu diễn giao lưu và lên lớp master tại Khoa Piano, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ ngày 21-28/3/2016.
Điều 2. Về kinh phí:
Phía Thụy Điển chịu chi phí cho 02 chuvên gia bao gồm: vé máy bay hành trình quốc tế, ăn, ở, bảo hiểm.
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí: lễ tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm, tổ chức lên lớp master, biểu diễn giao lưu tại Học viện, đưa đón chuyên gia tại Hà Nội trích từ nguồn ngân sách năm 2016 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưỏng Cục Họp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, NCT (7).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác