1008/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam biếu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyêt định sô 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định sô 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế đón đoàn nghệ sỹ từ Memphis, Hoa Kỳ (07 người) vào Việt Nam giao lưu và biểu diễn tại Hà Nội và Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thời gian: 01 nghệ sỹ từ ngày 07 đến ngày 19 tháng 4 năm 2015
06 nghệ sỹ từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4 năm 2015.
Điều 2. Phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, thù lao biểu diễn cho nghệ sỹ và chi phí sản xuất chương trình. Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch chi lệ phí visa, đi lại nội địa, thuê địa điểm và tổ chức biếu diễn, tuyên truyền quảng bá, quà tặng, phiên dịch, mời cơm, chi thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm, ăn, ở tại Thái Nguyên cho đoàn và các chi phí khác liên quan trích từ kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác