1009/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tháng Tư” chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 107/TB-VP ngày 24 tháng 3 năm 2015 về Kết luận của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban tuần 13;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình hòa nhạc "Giai điệu Tháng Tư" chào mìmg kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) vào 20h00 ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và kinh phí:
- Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm đảm bảo thiết kế trang trí, thi công sân khấu, lắp đặt âm thanh, ánh sáng và các nhiệm vụ có liên quan; về kinh phí được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2015 của đơn vị và nguồn kinh phí xã hội hóa.
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản, dàn dựng, luyện tập, tuyên truyền, quảng cáo, biểu diễn, tổ chức khán giả và các nhiệm vụ có liên quan; về kinh phí chi bồi dưỡng luyện tập, thù lao biểu diễn cho diễn viên và chỉ huy được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2015 của đơn vị và nguồn kinh phí xã hội hóa.
- Khu Liên hợp Thể thao quốc gia chịu trách nhiệm đảm bảo địa điểm, tổ chức khán giả, biểu diễn, điện, nước, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy và các công việc có liên quan, về kinh phí trích từ nguồn thu được    để lại của đơn vị và nguồn kinh phí xã hội hóa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg. 12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác