1011/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1011/BVHTTDL-KHTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 Về việc Lập dự án và đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia – Bến Âu Lâu.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 232/UBND-VX ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Lập dự án và đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia – Bến Âu Lâu. Sau khi hảo sát hiện trạng di tích nói trên và theo ý kiến đề xuất của Cục Di sản Văn hóa tại công văn số 111/DSVH-DT ngày 11 tháng 3 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích lịch sử cấp Quốc gia Bến Âu Lâu, tỉnh Yên Bái được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 3027/QĐ-BVHTTDL ngày 07/8/2012. Việc lập dự án đầu tư tu bổ và tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Bến Âu Lâu có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tiến hành lập dự án đầu tư tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Bến Âu Lâu.

2. Về quy mô dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, Bến Âu Lâu là lịch sử cách mạng kháng chiến hiện chỉ còn lại địa điểm hai bên song thuộc xã Âu Lâu và phường Nguyễn Phúc. Do vậy việc lập dự án cần tính toán về quy mô cũng như các hình thức lưu niệm phù hợp với đặc điểm của di tích và khả năng đầu tư Nhà nước.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái căn cứ vào các ý kiến của Bộ, lập dự án đầu tư tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Bến Âu Lâu trình Bộ xem xét thỏa thuận trước khi ra quyết định phê duyệt dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT  Đặng Thị Bích Liên

- Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, QC.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác