1012 /TB-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc trách nhiệm thực hiện các khối lượng công việc được phân công

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị biểu diễn nghệ thuật thuộc Bộ

 

Năm 2010, triển khai các Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ chủ trì, tổ chức các hoạt động văn hóa-nghệ thuật của nhiều chương trình, sự kiện nằm trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị biểu diễn nghệ thuật thuộc Bộ được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, phân công của Lãnh đạo Bộ, tuân thủ chỉ đạo của các Tổng đạo diễn để hoàn thành tốt các yêu cầu về nghệ thuật, nội dung của Chương trình; đảm bảo sự thành công, ý nghĩa chính trị của các sự kiện, các ngày lễ lớn của dân tộc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình nghệ thuật, nếu có vướng mắc, phát sinh, sớm kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT.Hoàng Tuấn Anh (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị: Cục NTBD, VP;

- Lưu: VT, VP(THTT), VVD (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác