1012/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1012/QĐ-BVHTTDL, ngày 13 tháng 03 năm 2013 Về việc ra quân và tổ chức hoạt động tuyên truyền về văn minh lễ hội, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Tờ trình ngày 19/2/2013 về việc tổ chức lễ phát động và ra quân các hoạt động tuyên truyền về văn minh lễ hội hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2013 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ ra quân và tổ chức hoạt động tuyên truyền về văn minh lễ hội, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2013

Điều 2. Kinh phí tổ chức trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, ĐTN, QVH.04

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác