1017/QĐ-TTG

TMCP, TT Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại ông Huỳnh Vĩnh Ái giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 19/TTr-BCSĐ ngày 22 tháng 6 năm 2012; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 26/TTr-BNV ngày 05 tháng 7 năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Huỳnh Vĩnh Ái giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Huỳnh Vĩnh Ái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Vụ KGVX, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác