101/BVHTTDL-DSVH

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 101/BVHTTDL-DSVH, ngày 10 tháng 01 năm 2013 Về việc gửi Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An tới Trung tâm Di sản Thế giới.

Kính gửi: y ban quốc gia UNESCO Việt Nam

Ngày 15/11/2012, Trung tâm Di sản Thế giới đã có Văn bản số CLT/WHC/PSM/12/AB/N°321 góp ý Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An (lần 1) và đề nghị gửi lại Hồ sơ hoàn chnh trước ngày 01/02/2013 để được xem xét, công nhận tại Kỳ họp của y ban Di sản Thế giới vào năm 2014.

Ngày 08/01/2013, y ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có Công văn số 01/UBND-VP9, kèm theo Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới trước ngày 31/01/2013.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng:

- Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An đã được xây dựng, bổ sung, sửa chữa theo đúng góp ý của Trung tâm Di sản Thế giới và các quy định của UNESCO tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kèm theo đây Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An và trân trọng đề nghị y ban quốc gia UNESCO Việt Nam có công hàm gửi cùng Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO trước ngày 31/01/2013 để Quần thể danh thắng Tràng An được xem xét công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2014.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

(Xin gửi kèm Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND tỉnh Ninh Bỉnh;

- Lưu: VT, DSVH (02), NVC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác