101/KH-B VHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội xn của Đảng;
Thực hiện Công văn số 110-CV/TBTCPV ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng;
Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Khẳng định niềm tin son sắt của toàn dân, toàn quân đối với Đảng; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khích lệ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.
2. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Các hoạt động cần được tổ chức an toàn, tưng bừng, vui tươi, tiết kiệm. Đề cao sự chủ động của các cơ quan, đơn vị tham gia.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XII của Đảng
Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
a) Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 20 giờ, ngày 19 tháng 01 năm 2016.
- Địa điểm: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Thành phố Hà Nội.
+ Tổng duyệt: 21 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2016 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Thành phố Hà Nội.
b) Thành phần tham dự:
- Đại biểu Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội (khoảng 100 đại biểu)
- Quần chúng nhân dân trên địa bàn.
2. Chương trình dạ hội chào mừng thành công của Đại hội
Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Narn và tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
a) Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 20 giờ, ngày 28 tháng 01 năm 2016.
- Địa điểm: Sân vận động quốc gia.
+ Sơ duyệt: 20h, ngày 24 tháng 01 năm 2016 tại Sân vận động quốc gia.
+ Tổng duyệt: 20h, ngày 26 tháng 01 năm 2016 tại Sân vận động quốc gia.
b) Thành phần tham dự: (dự kiến khoảng 15.000 người)
- Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Đại biểu các đoàn dự Đại hội XII của Đảng.
- Đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội.
- Đại diện các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang Thành phố Hà Nội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Tổ chức: Chỉ đạo toàn diện các hoạt động tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng.
2. Nhiệm vụ của Thành phố Hà Nội và các Ban, Bộ, ngành Trung ương
2.1.  Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
- Huy động 10.000 người, gồm: Các lực lượng vũ trang, đại diện các tầng lớp nhân dân dự Chương trình Dạ hội (cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc do Thành phố Hà Nội tự đảm nhận).
- Có kế hoạch cụ thể cơ động các lực lượng của Thành phố Hà Nội dự Chương trình Dạ hội đảm bảo an toàn, an ninh.
- Phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và khu vực Sân vận động quốc gia.
- Tăng cường trang trí, tuyên truyền trực quan khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và bên ngoài Sân Vận động quốc gia.
2.2. Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng
- Phối hợp thẩm định Diễn văn của Tổng Bí thư tại Chương trình Dạ hội theo quy định.
- Phối hợp xây dựng Kịch bản điều hành phần Lễ Chương trình Dạ hội.
- Chịu trách nhiệm mời đại biểu là đại diện các đoàn đại biểu tham dự Đại hội XII của Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội (Giấy mời do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp theo đề nghị) dự Chương trình Dạ hội.
- Có Kế hoạch, bố trí phương tiện cho các đoàn đại biểu tham dự Đại hội XII của Đảng dự Chương trình Dạ hội.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập sơ đồ bố trí chỗ ngồi và đón tiếp đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước.
2.3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương
- Thẩm định nội dung chính trị, tư tưởng của các Chương trình nghệ thuật; tham dự các buổi Sơ duyệt, Tổng duyệt.
- Chuẩn bị bài Diễn văn của Tổng Bí thư tại Chương trình Dạ hội.
2.4. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh cảnh vệ
- Chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông;
- In các loại thẻ, phù hiệu an ninh, thẻ xe ô tô phát hành tới các đầu mối.
2.5. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông
Lập danh sách, mời tham dự, hướng dẫn, tiếp nhận và phát hành thẻ an ninh đưa tin, tác nghiệp tại Chương trình Dạ hội cho phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và Hà Nội.
2.6. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam
Tổ chức -truyền hình, truyền thanh trực tiếp Chương trình nghệ thuật chào mừng và Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng.
2.7. Đề nghị Bộ Y tế
Lập kế hoạch, bố trí lực lượng y tế, xe cứu thương thường trực tại các khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Sân vận động quốc gia.
3. Phân công nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3.1. Văn phòng Bộ
- Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng;
- Dự thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.
- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
- Chủ trì, phối hợp Khu Liên hợp Thể thao quốc gia xây dựng sơ đồ bố trí chỗ ngồi các khu vực đại biểu dự Chương trình Dạ hội; bàn giao khu vực chỗ ngồi cho Văn phòng Trung ương Đảng và Thành phố Hà Nội lập sơ đồ, bố trí chỗ ngồi cụ thế.
- In và phát hành giấy mời cho đại biểu, khách mời dự các cuộc họp Ban Tổ chức, các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và các chương trình nghệ thuật chào mừng, Dạ hội chảo mừng thành công Đại hội XII của Đảng.
- Phối hợp đón tiếp đại biểu, khách mời dự Chương trình nghệ thuật chào mừng và Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng.
3.2. Cục Nghệ thuật biểu diễn
- Xây dựng kịch bản phần Lễ Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Soạn thảo văn bản và là đầu mối liên hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chương trình nghệ thuật.
- Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và các đơn vị liên quan về toàn bộ các công việc theo kế hoạch Chương trình nghệ thuật chào mừng và Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng được duyệt.
3.3. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm định ma-két, góp ý, giám sảt việc trang trí, tuyên truyền trực quan khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Sân Vận động quốc gia.
3.4. Nhà Hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam
- Xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XII của Đảng, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị nghệ thuật tổ chức dàn dựng, tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XII của Đảng, đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian theo Kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm trang trí, khánh tiết, tuyên truyền trực quan, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dàn khung, màn hình LED, bàn ghế phục vụ Chương trình nghệ thuật chào mừng.
- Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện về công tác an ninh theo yêu cầu kế hoạch an ninh, trật tự của Bộ Công an.
3.5. Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam
- Xây dựng kịch bản Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị nghệ thuật tổ chức dàn dựng, tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian theo Kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm về trang trí, khánh tiết, tuyên truyền trực quan, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dàn khung, màn hình LED phục vụ Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng.
- Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện về công tác an ninh theo yêu cầu kế hoạch an ninh, trật tự của Bộ Công an.
3.6. Khu Liên hợp Thể thao quốc gia
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí địa điểm Sân vận động quốc gia, đảm bảo nguồn điện, hệ thống chiếu sáng, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, lắp đặt tấm fuvi bảo vệ mặt sân phục vụ tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn Chương trình Dạ hội.
- Bố trí phòng VIP để đón tiếp khách, phòng họp Ban Tổ chức, bục phát biểu, micro, hoa, ghế ngồi, nước uống, trang trí khánh tiết khu vực VIP và tổ chức lực lượng lễ tân tham gia phục vụ đại biểu, khách mời.
- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ Dạ hội như: lắp đặt sân khấu, trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan, an ninh, trật tự an toàn, sắp xếp chỗ ngồi, tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính thức tổ chức Dạ hội.
3.7. Nhà hát Lớn Hà Nội
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo địa điểm, hệ thốn điện, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, hỗ trợ các Đoàn nghệ thuật tập luyện, sơ duyệt, tổng đuyệt, biểu diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội.
- Bố trí phòng đón khách VIP, phòng họp Ban Tổ chức trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội.
3.8. Vụ Kế hoạch, Tài chính
- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động gửi Bộ Tài chính thẩm định;
- Cấp tạm ứng kinh phí để các đơn vị kịp thời triển khai phục vụ các Chương trình.
III. KINH PHÍ
1. Nguồn kinh phí phục vụ Đại hội được bổ sung từ nguồn dự toán phục vụ tổ chức Đại hội XII của Đảng năm 2015-2016.
2. Kinh phí của các Ban, Bộ, Ngành và thành phố Hà Nội năm 2016.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời Ban Tổ chức và lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Thường trực TBTCPV ĐHXII;
- Các Ban, Bộ, Ngành liên quan;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Thành viên BTC;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NHH (50).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác